Babinet.cz  /  Magazín  /  Společnost  /  Úřad roku „Půl na půl

Úřad roku „Půl na půl

24.6.2011 - Redakce Babinet

V roce 2011 proběhl již pátý ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“, jeho hlavním tématem byly Rovné příležitosti a slaďování rodinného a pracovního života v praxi. Soutěž organizuje Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Gender Studies.

officeCílem soutěže je monitoring situace v zavádění principů rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné správy v České republice, zvýšení citlivosti úřadů k této problematice a podpora zavedení principů gender mainstreamingu a opatření zaměřených na vyrovnání šancí žen a mužů do práce a praxe úřadů. První ročník proběhl v roce 2007.

Kritéria pro výběr úřadu:

► Počet žen ve vedoucích funkcích ve vztahu k celkovému počtu žen v úřadu

► Existence antidiskriminačních opatření uvnitř úřadu

► Zohlednění aspektů rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu v oficiálních dokumentech  úřadu vnitřních (pracovní řád, vnitřní platový předpis, etický kodex) i zaměřených na veřejnost (strategie rozvoje, vize, plány rozvoje)

► Opatření úřadu zaměřená na slaďování rodinného a pracovního života a cílená na zaměstnance/ zaměstnankyně úřadu

► Vzdělávací akce v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

► Podpora slaďování rodinného a pracovního života pro občany a občanky: zařízení péče o děti,  služby péče o seniory, bezbariérový pohyb po obci a v úřadě

► Podpora volnočasových aktivit dětí

►Podpora pečovatelské služby, tísňové péče a denních stacionářů pro osoby se sníženou               soběstačností

NEJLEPŠÍ ÚŘADY V KATEGORII KRAJSKÉ ÚŘADY:

Krajský úřad Vysočina

Krajský úřad Vysočina sbírá pravidelně genderové statistiky, které jsou dále zpracovávány a využívány – zvláštní pozornost je věnována postavení žen v řídících pozicích. Úřad provozuje webovou stránku www.analytika.kr-vysocina.cz, na které jsou zveřejňovány výsledky sběru dat, analýz a výběrových šetření v kraji Vysočina.

Zaměstnanci a zaměstnankyně úřadu mohou využívat pružnou pracovní dobu, částečné úvazky nebo si vzít neplacené volno nad rámec dovolené. Matky a otcové na rodičovské dovolené mají možnost pracovat na částečný úvazek nebo na dohodu o provedení práce. Rovněž si mohou vypracovat individuální plán profesního rozvoje před svým návratem, který je úřadem respektován.

Magistrát hlavního města Prahy

V roce 2005 bylo vydáno nařízení k zajištění rovného zacházení a zamezení diskriminace zaměstnanců magistrátu. Nařízení deklaruje právo všech zaměstnanců a zaměstnankyň a zamezování diskriminace. Nařízení také definuje pozici důvěrných poradců a poradkyň při zajišťování práva na rovné zacházení a zamezení diskriminace a postupy při řešení stížností a sankce. Informace o rovných příležitostech a diskriminaci je možné najít také na intranetu.

Magistrát udržuje kontakt se zaměstnankyněmi a zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené. Jsou jim poskytovány konzultace a poradenství. Při pohovorech před odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou předávány informace nejen o právech a nárocích, ale jsou poskytovány také doporučení a postupy, které by měly usnadnit kontakt s magistrátem jako zaměstnavatelem po dobu mateřské, resp. rodičovské dovolené a při návratu do zaměstnání.

Pro návštěvníky a návštěvnice magistrátu sídlícího ve Škodově paláci je zřízen dětský koutek pro děti od 3 do 10 let. Rodiče si mohou vyřizovat úřední záležitosti a mezitím se dětem věnují zkušení pedagogové. Na toaletách jsou také namontovány přebalovací pulty.

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje nabízí svým zaměstnancům a zaměstnankyním pružnou pracovní dobu a možnost zkráceného úvazku pro rodiče s malými dětmi. Zaměstnanci a zaměstnankyně mají možnost vybírat si nad rámec dovolené či nemocenské tři dny zdravotního volna pro sebe či péči o osobu blízkou. Personální oddělení úřadu vede statistiky v souvislosti s různými ukazateli: počet žen a mužů, počet žen a mužů ve vedoucích pozicích, věková struktura zaměstnanců a zaměstnankyň apod. Sleduje se také fluktuace zaměstnankyň a zaměstnanců v závislosti např. na věk, pohlaví a vzdělání. V areálu krajského úřadu je k dispozici dětský koutek a dětské hřiště, kde jsou pořádány různé akce pro děti. Kraj nabízí počítačové kurzy pro rodiče dlouhodobě pečující a postižené děti a podporuje sociální centra (denní a týdenní stacionáře, kontaktní centra, azylový dům, nízkoprahová zařízení, seniorské domovy a kluby apod.).

NEJLEPŠÍ ÚŘADY V KATEGORII OBCE TYPU III:

Úřad městské části Praha 18

Na úřadu městské části Praha 18 byla vydána směrnice o prioritách a postupech ÚMČ Praha 18 při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže a příkaz k zajištění rovného zacházení a zamezení diskriminace zaměstnanců a zaměstnankyň. Aspekty rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu jsou zohledněny např. ve vnitřním platovém předpise, kodexu etiky zaměstnanců, pracovním řádu atd. Úřad zřídil možnost vzdáleného přístupu na vnitřní síť ÚMČ, aby zaměstnankyně a zaměstnanci mohli v případě nutnosti pracovat z domova. Na základě anonymních dotazníků úřad sleduje, zda na pracovišti nedochází k diskriminaci.

Na základě analýzy městská část zjistila, že nedisponuje dostatkem zařízení péče o děti, proto začala rozšiřovat nabídku mateřských škol. MČ také podporuje volnočasové aktivity pro rodiny Na webových stránkách úřadu je možné najít otázky a odpovědi týkající se problematiky diskriminace. Naprosto ojedinělé v praxi úřadu je, že v rozpočtu na rok 2010 se úřad zabývá i genderovým rozpočtováním. Úřad také vydal doporučení k využívání genderově citlivého jazyka v dokumentech úřadu.

NEJLEPŠÍ ÚŘADY V KATEGORII OBCE TYPU II:

Městský úřad ve Studénce

Úřad se věnuje slaďování rodinného a pracovního života. Zaměstnancům a zaměstnankyním je umožněno využití pružné pracovní doby, poskytují se výjimky ze základní pracovní doby a rodiče mohou využít neplaceného volna z důvodu péče o děti apod. Rodiče na rodičovské dovolené mají možnost spolupracovat formou dohody o provedení práce. Aspekty rovnosti žen a mužů jsou navíc zohledněny v etickém kodexu a pracovním řádu, v Programu rozvoje města a v rámci komunitního plánování, což nebývá u měst a obcí v ČR právě pravidlem.

Na úřadě je zřízeno pracovní místo, které má agendu rovných příležitostí ve své náplni. Úřad podporuje volnočasové aktivity dětí, pečovatelskou službu, tísňovou péči a denní stacionáře pro osoby se sníženou soběstačností; sleduje, zda kapacita sociálních služeb odpovídá potřebám.

NEJLEPŠÍ ÚŘADY V KATEGORII OBCE TYPU I:

Obec Staňkovice

Staňkovice jako první obec v ČR v loňském roce podepsala evropskou Chartu za rovnost žen a mužů ve městech a obcích a ukázala tak, že rovné příležitosti jsou důležitou součástí života občanů a občanek i v těch nejmenších obcích. Za svoje úsilí získaly Staňkovice v roce 2009 speciální ocenění za propagaci rovných příležitostí. Připojit se k chartě neznamená jen podpis, ale také závazek vytvořit akční plán a naplňovat ho. Prvním úspěchem je podle starostky obce Naděždy Černíkové jednání o dopravní obslužnosti a realizace návrhu dopravy v obci. Vedle toho úřad propaguje rovné příležitosti v regionu a také podporuje aktivity pro ženy a děti. Rovné příležitosti hrají důležitou roli i pro zaměstnance úřadu, i když jich není mnoho. Ti mají možnost využívat pružnou pracovní dobu.Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip