Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  Otevřený dopis premiérovi a ministru práce a sociálních věcí - dotační politika ve vztahu k NNO

Otevřený dopis premiérovi a ministru práce a sociálních věcí - dotační politika ve vztahu k NNO

30.6.2012 - Jana Smiggels Kavková

Praha, 21. června 2012

Vážený pane premiére, vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v souvislosti se schválením Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013. V rozporu s aktuálními Prioritami a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže totiž oblasti nijak nezohledňují průřezové téma genderové rovnosti.

(Diskutovat o politice státu v oblasti rovnosti žen a mužů můžete ZDE)

Vláda se ve svých prioritách zavazuje „zohledňovat v relevantních dotačních programech téma rovných příležitostí žen a mužů“ (bod 2.), „zapracovávat hledisko rovnosti žen a mužů do projektů a plánů s významnými vlivy na životní prostředí a dopravní infrastrukturu“ (bod 9.). Dále pak podporovat pracovní uplatnění žen včetně podpory rozvoje dostupnosti péče služeb o děti a dalších sociálních služeb (bod 5.) a přijímat opatření k odstraňování a prevenci násilí založeného na pohlaví, domácího násilí a obchodování s lidmi včetně řešení a prevence rizikových situací v životě žen-migrantek. Ve všech těchto oblastech sehrává činnost nestátních neziskových organizací (včetně 22 organizací sdružených v České ženské lobby) zásadní roli.

Přesto není genderová rovnost mezi hlavní oblasti státní dotační politiky zahrnuta ani zohledněna v rámci jednotlivých oblastí. Neobjevuje se ani v ostatních nezařazených oblastech, kde jsou některé programy a aktivity specifikovány velmi podrobně – např. program Ministerstva zemědělství zaměřený na podporu rozvoje jezdeckého sportu, péče o koně a hypoterapie, v rámci kterého je podporována mimo jiné „přirozená komunikace s koňmi“. Relevantní je z  hlediska rovnosti žen a mužů oblast 4 – Sociální služby, kam spadá dotační program Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Dotační řízení MPSV pro rok 2012 v oblasti poskytování sociálních služeb“. Dále pak oblast 14 – Rodinná politika, kam spadají i Programy na podporu rodiny, které však genderové hledisko v podporovaných aktivitách nezohledňují.

Velmi okrajově se tématu genderové rovnosti dotýká oblast 3 – Životní prostředí a udržitelný rozvoj, nejde však o zohlednění hlediska rovnosti žen a mužů, ale pouze o zahrnutí rodin s dětmi do cílových skupin. Dále pak oblast 5 – Zahraniční aktivity, kam je do Programu transformační spolupráce zahrnuta i oblast lidských práv a podpora demokracie, o genderové rovnosti ale explicitně nehovoří. Z genderového hlediska je relevantní i oblast 8 – Péče i zdraví a zdravotní prevence, v níž Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje správnou aplikaci bezbariérové vyhlášky, ovšem s cílem podpořit osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, o rodičích s malými dětmi (pro které je program také relevantní) již nehovoří. Ve stejném programu je pak zahrnuto i násilí na dětech se zaměřením na sexuální zneužívání a prevence domácího násilí, násilí založené na pohlaví však již do podporovaných aktivit zahrnuto není.

K prosazování genderové rovnosti se vláda zavazuje ve svých Prioritách a postupech při prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Dále bychom rádi upozornili, že podpora rovnosti žen a mužů (zejména v oblasti trhu práce) je nezbytná při zvyšování konkurenceschopnosti České republiky, na což poukazuje i Národní ekonomická rada vlády v dokumentu Rámec strategie konkurenceschopnosti#, analýza společnosti McKinsey&Company Využití plného potenciálu žen v české ekonomice# a částečně i vládní Národní plán reforem pro rok 2012#. O důležitosti prosazování genderové rovnosti pro ekonomiku hovoří i zpráva OECD Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM 2012#.

Chtěli bychom Vás proto požádat o zdůvodnění, proč není genderová rovnost zahrnuta do Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013, a dále o informaci zda (případně jak) bude toto téma zohledněno v rámci dotačních programů jednotlivých resortů.

 

S pozdravem,


Jana Smiggels Kavková

předsedkyně České ženské lobby


---

ČESKÁ ŽENSKÁ LOBBY

Síť organizací, které hájí práva žen v České republice.

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, Asociace podnikatelek a manažerek ČR, Business and Professional Women ČR, Česká asociace dul, Český helsinský výbor, Český svaz žen, Evropská kontaktní skupina, Fórum 50 %, Gender Studies, Hnutí za aktivní mateřství, Klub K2, Manushe, Moravská asociace podnikatelek a manažerek, Národní kontaktní centrum - ženy a věda (SOÚ AV ČR), NESEHNUTÍ Brno, Oddělení Gender & sociologie (SOÚ AV ČR), Otevřená společnost, Porodní dům U čápa, proFem, Rodinné centrum Pexeso, ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy, Unie porodních asistentek


Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další z magazínu

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz